top of page

§1. Postanowienia ogólne

 1. Regulamin dotyczy Krakowskiego Festiwalu Komiksu, odbywającego się w dniach 24-26 marca 2023 r. na terenie kamienicy przy ul. Sarego 7 oraz na terenie Pałacu Potockich przy Rynku Głównym 20 w Krakowie, zwanego dalej Festiwalem.

 2. Regulamin zostaje określony pomiędzy: Krakowskim Stowarzyszeniem Komiksowym, wpisanym do KRS pod numerem 0000426074, posługującym się numerem NIP 6783153779, będącym organizatorem Festiwalu, odpowiedzialnym za egzekwowanie przestrzeganie Regulaminu, a Uczestnikiem Festiwalu, określonym w punkcie 3 §1.

 3. Każda osoba przebywająca na terenie Festiwalu, podczas jego trwania zobowiązana jest stosować się do postanowień niniejszego Regulaminu.

 4. Uczestnikiem Festiwalu jest każda osoba, która przebywa na terenie Festiwalu, wymienionym w punkcie 1§1, w szczególności:

 • w lokalu przy ul. Sarego 7/10 A, to jest w siedzibie Fundacji Muzeum Komiksu,

 • na terenie Sceny na Sarego 7 , której administratorem jest Teatr Bagatela,

 • na podwórku kamienicy przy ul. Sarego 7,

 • w Pałacu Potockich przy Rynku Głównym 20, którego administratorem jest Krakowskie Biuro Festiwalowe.

§2. Uczestnictwo w Festiwalu

 1. Uczestnictwo w Festiwalu jest nieodpłatne.

 2. Osoby niepełnoletnie powinny przebywać pod opieką rodziców lub opiekunów prawnych.

 3. Goście, prelegenci, wystawcy, media, wolontariusze oraz zaproszeni cosplayerzy po zjawieniu się na terenie Festiwalu powinni zgłosić się do Organizatora w celu otrzymania identyfikatora, który powinni nosić w widocznym miejscu w trakcie trwania imprezy. Mogą oni również zostać poproszeni o okazanie dowodu potwierdzającego tożsamość, tj. dowodu osobistego, paszportu, prawa jazdy, legitymacji studenckiej lub innego dokumentu.

 4. Biorąc udział w Festiwalu Uczestnik zgadza się na publikowanie wizerunku w mediach społecznościowych.

 

§3. Wystawcy

 1. Wystawca to każda osoba fizyczna, przedsiębiorstwo lub organizacja, która za wiedzą i zgodą, po rejestracji swojej obecności u Organizatora, obsługuje stoisko targowe w strefie targowej.

 2. Wystawca powinien uiścić opłatę za stoisko targowe przed przystąpieniem do jego obsługi, tj. przed wyładowaniem towaru i przystąpieniem do sprzedaży.

 3. Wystawca powinien posiadać kasę fiskalną.

 4. Strefa targowa dostępna jest dla uczestników Festiwalu w sobotę, 25 marca, w godz.10-19 oraz w niedzielę, 26 marca, w godz. 10-15.

 5. Organizator zobowiązuje się do przygotowania stoiska targowego, to jest stołów oraz krzeseł.

 6. Przygotowanie stoiska targowego oraz rozładunek towaru powinien odbyć się przed godziną otwarcia strefy targowej; w sobotę rano lub w piątek, w godzinach skonsultowanych z Organizatorem.

 7. Po wcześniejszej konsultacji, istnieje możliwość dostarczenia towaru Organizatorom przesyłką kurierską, przed rozpoczęciem Festiwalu.

 8. Wystawcy powinni w trakcie trwania Festiwalu nosić identyfikatory uprawniające ich do obsługi stoiska targowego.

   

§4. Prawa i obowiązki Uczestnika Festiwalu

 1. Uczestnicy są zobowiązani do kulturalnego zachowywania się w czasie i na terenie Festiwalu.

 2. Uczestnicy są zobowiązani do przestrzegania zasad bezpieczeństwa, oraz do udzielenia pomocy osobom jej potrzebującym. W razie jakiegokolwiek niebezpieczeństwa grożącego zdrowiu, życiu lub mieniu osób przebywających w czasie trwania festiwalu na jego terenie, Uczestnicy Festiwalu są zobowiązani do natychmiastowego powiadomienia o tym fakcie organizatorów, ochrony lub ratowników medycznych.

 3. Uczestnicy Festiwalu są zobowiązani do wypełniania zaleceń organizatorów, i pracowników ochrony.

 4. Wszystkim osobom przebywającym na terenie Festiwalu zabrania się wnoszenia na teren festiwalu i używania, a także zażywania przedmiotów i środków mogących stwarzać niebezpieczeństwo dla innych osób, a w szczególności:

  • środków odurzających oraz narkotyków,

  • wszelkiej broni,

  • łatwopalnych, trujących oraz promieniotwórczych środków chemicznych,

  • materiałów wybuchowych i pirotechnicznych.

 5. Wszystkim osobom przebywającym na terenie Festiwalu zabrania się wnoszenia na teren festiwalu napojów alkoholowych.

 6. Uczestnicy Festiwalu mają obowiązek dbać o czystość i porządek na terenie Festiwalu.

 7. Zabrania się niszczenia jakiegokolwiek mienia. Za spowodowane szkody materialnie odpowiada ich sprawca.

 8. Na terenie Festiwalu obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu poza specjalnie wyznaczonymi do tego celu miejscami.

 9. Uczestnicy Festiwalu mogą przyprowadzić ze sobą psy i koty, z wyłączeniem Pałacu Potockich. Psy powinny mieć założone kagańce oraz być trzymane na smyczy, w przypadku kotów wystarczy smycz. Organizatorzy nie rekomendują jednak zabierania zwierząt na festiwal z powodu niewielkiej przestrzeni oraz przewidywanej dużej frekwencji.

   

§5. Prawa i obowiązki Krakowskiego Stowarzyszenia Komiksowego

 1. Krakowskie Stowarzyszenie Komiksowe zobowiązuje się do zapewnienia uczestnikom Festiwalu atrakcji, opisanych w programie imprezy, dostępnym na stronie https://www.krakowskifestiwalkomiksu.pl

 2. Krakowskie Stowarzyszenie Komiksowe zobowiązuje się do aktualizowania programu atrakcji na stronie internetowej w możliwie najkrótszym czasie od wprowadzenia do niego zmian.

 3. Krakowskie Stowarzyszenie Komiksowe nie przyjmuje odpowiedzialności za atrakcje, które się nie odbędą się z przyczyn niezależnych od Krakowskiego Stowarzyszenia Komiksowego, w szczególności takich jak: nieobecność lub nieprzygotowanie prelegenta, lub problemy techniczne ze sprzętem do niego należącym.

 4. Krakowskie Stowarzyszenie Komiksowe zapewnia Uczestnikom Festiwalu ochronę oraz punkt pierwszej pomocy podczas trwania Festiwalu.

 5. Krakowskie Stowarzyszenie Komiksowe nie zapewnia Uczestnikom festiwalu ubezpieczenia zdrowotnego. Uczestnicy mogą nabyć ubezpieczenie we własnym zakresie.

 6. Krakowskie Stowarzyszenie Komiksowe nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne zdarzenia losowe, skutkujące utratą zdrowia lub życia.

 7. Krakowskie Stowarzyszenie Komiksowe nie przyjmuje odpowiedzialności finansowej za rzeczy Uczestników pozostawione bez opieki.

 8. Krakowskie Stowarzyszenie Komiksowe ma prawo odwołania Festiwalu, zmiany daty i/lub miejsca odbywania się Festiwalu, bez wcześniejszego uprzedzenia oraz podania powodu, z przyczyn, za które nie ponosi odpowiedzialności, w szczególności: ogłoszenie żałoby narodowej, epidemii, choroby, niedyspozycji lub innej, pozostającej poza odpowiedzialnością Krakowskiego Stowarzyszenia Komiksowego obiektywnej przyczyny uniemożliwiającej organizację Festiwalu.

 9. Krakowskie Stowarzyszenie Komiksowe zastrzega sobie prawo do usunięcia z terenu Festiwalu osób zagrażających bezpieczeństwu Uczestników; osobom nietrzeźwym, osobom pod wpływem środków odurzających, osobom zagrażającym dobremu imieniu organizatorów, współorganizatorów lub gości Festiwalu.

 10. Pracownicy ochrony, za zgodą Krakowskiego Stowarzyszenia Komiksowego, mają prawo rewidować rzeczy Uczestników Festiwalu w celu zapobieżenia lub wykrycia naruszeń regulaminu.

 

§6. Reklama na Krakowskim Festiwalu Komiksu

 1. Paragraf §6 niniejszego regulaminu stosuje się do wszystkich osób przebywających na terenie Festiwalu.

 2. Na Festiwalu dozwolona jest reklama (w tym innych wydarzeń, stowarzyszeń, grup organizacyjnych, sklepów, platform społecznościowych itp.) tylko za wcześniejszą mailową zgodą organizatora i jedynie w przestrzeniach wskazanych przez organizatora.

 3. Organizator zastrzega sobie prawo do wyrażenia pisemnej zgody na reklamę dowolnemu podmiotowi w dowolnym momencie.

 4. Treść reklamy musi być zgodna z przepisami prawa, nie może zawierać treści obraźliwych, wskazujących na dyskryminację, oraz niezgodnych z przyjętymi normami społecznymi.

 5. Organizator nie odpowiada za treści reklam zamieszczanych przez podmioty trzecie.

 6. Osoby umieszczające reklamę na terenie festiwalu bez zgody organizatora mogą zostać natychmiastowo usunięte z terenu festiwalu.

  §7. Postanowienia końcowe

 1. Krakowskie Stowarzyszenie Komiksowe zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie bez konieczności wcześniejszego informowania o tym uczestników. Aktualna wersja Regulaminu, tuż po wprowadzeniu zmian, będzie publikowana na stronie internetowej festiwalu pod adresem https://www.krakowskifestiwalkomiksu.pl

 2. Przebywanie na terenie Festiwalu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.

 3. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem decyzje podejmuje Krakowskie Stowarzyszenie Komiksowe, kierując się dobrem Uczestników.

 4. Nie zapoznanie się z regulaminem nie zwalnia Uczestnika z jego przestrzegania.

bottom of page